Inquiry
Form loading...
Goodtone: Döwrebap Ofis Başlygy Estetiki Benchmark Goodtone Office Başlyk üpjün edijileri

Goodtone: Döwrebap Ofis Başlygy Estetiki Benchmark Goodtone Office Başlyk üpjün edijileri

2024-06-27
2014-nji ýylda esaslandyrylan “Goodtone” Hytaýda ýokary derejeli ofis oturgyçlarynyň baş markasy bolup, esasan ýerine ýetiriji deri oturgyçlary, ergonomiki meseleler oturgyçlary we beýleki ýokary derejeli ofis oturgyçlary bilen iş salyşýar. Döredileli bäri Goodtone taragyň dizaýn düşünjesine hemişe eýerýär ...
jikme-jiklikleri gör
 Şanhaý dizaýny |  “Goodtone Ylham gutusy”, Office oturgyç öndürijileri

Şanhaý dizaýny | “Goodtone Ylham gutusy”, Office oturgyç öndürijileri

2024-06-24
Gözüňi özüne çekiji "Ylham gutusy" sergi meýdançasynyň merkezinde dur, gyzgyn merjen gyzyl ýaýrady we açyldy, adaty gara kub bilen güýçli wizual kontrast döredýär. "Serginiň mowzugy DIZAYN" “Goodtone” -nyň özboluşly marka garaýşy, ýagny ...
jikme-jiklikleri gör
“Goodtone POLY” seriýasy, ýaşyl binalary gurmaga kömek etmek üçin “WELL” belligi bilen sylaglanan eserler

“Goodtone POLY” seriýasy, ýaşyl binalary gurmaga kömek etmek üçin “WELL” belligi bilen sylaglanan eserler

2024-06-24
Bütindünýä sagdyn ofis görkezijisini döretmek üçin halkara WELL standarty bilen baglanyşyk Bu halkara ygtyýarnamany almak, Goodtone POLY seriýaly ofis başlygy WELL Sagdyn Gurluşyk Standartynyň talaplaryna laýyk gelýändigini, sagdyn ýapyk binanyň döredilmegine wizual goşant goşýandygyny aňladýar ...
jikme-jiklikleri gör
Executiveerine ýetiriji edara başlyk öndürijileriniň artykmaçlyklaryny saýlamak, goldamak we artykmaçlyklaryna düşünmek üçin giňişleýin gollanma

Executiveerine ýetiriji edara başlyk öndürijileriniň artykmaçlyklaryny saýlamak, goldamak we artykmaçlyklaryna düşünmek üçin giňişleýin gollanma

2024-06-18
Ofisiňizi iň oňat mebel bilen enjamlaşdyrmak barada aýdylanda, ýerine ýetiriji ofis başlyklarynyň öndürijilerine düşünmek gaty möhümdir. Bu gollanmada size habarly karar bermäge, maýa goýumlaryňyzy goramaga we peýdalaryna baha bermäge kömek etjek esasy taraplary açarys ...
jikme-jiklikleri gör
Ofisdäki oturgyç öndürijileriniň hemmetaraplaýyn derňewi: saýlama maslahatlaryndan gurnama we tehniki hyzmatyna çenli ähli zady öz içine alýan gollanma

Ofisdäki oturgyç öndürijileriniň hemmetaraplaýyn derňewi: saýlama maslahatlaryndan gurnama we tehniki hyzmatyna çenli ähli zady öz içine alýan gollanma

2024-06-14
Amatly we öndürijilikli iş ýerini döretmek barada aýdylanda, gowy ofis oturgyjynyň ähmiýetini artykmaç aýdyp bolmaz. Bu gollanmada, ofis oturgyç öndürijileri hakda, esaslara düşünmekden başlap, ...
jikme-jiklikleri gör
Daşary ýurtlardaky iş bölümi "çagalygy ýatlamak" mowzugy bilen doglan gün dabarasyny geçirdi.

Daşary ýurtlardaky iş bölümi "çagalygy ýatlamak" mowzugy bilen doglan gün dabarasyny geçirdi.

2024-06-13
31-nji maý agşamy, Daşary ýurt bölümi, toparyň jebisligini güýçlendirmek we aragatnaşygy we özara gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Long Jiang Zähmet Bileleşiginiň iş otagynda fewral-maý aýlarynda işgärler üçin doglan gün toýuny gurady. .
jikme-jiklikleri gör
Iň oňat oturgyç bilen iş tejribäňizi ýokarlandyryň: Öňdebaryjy ofis kafedrasynyň öndürijisinden düşünjeler

Iň oňat oturgyç bilen iş tejribäňizi ýokarlandyryň: Öňdebaryjy ofis kafedrasynyň öndürijisinden düşünjeler

2024-06-05
Öňdebaryjy ofis oturgyç öndürijisi hökmünde, iş tejribäňizi ýokarlandyrýan ergonomiki we amatly oturgyçlary döretmäge ýöriteleşýäris. Oturgyçlarymyz iň täze materiallar we ussatlyk bilen bezelip, her gün güýçli we öndürijilikli bolmagyňyza ajaýyp goldaw we çydamlylyk hödürleýär.
jikme-jiklikleri gör
Goodtone “2023 Shunde District Advanced Collective” hökmünde sylaglandy

Goodtone “2023 Shunde District Advanced Collective” hökmünde sylaglandy

2024-06-03
28-nji maýda Guangdong JE Mebel Co., Ltd Goodtone Şahamçasy hormatlandy. 2023 Shunde etrap model işçileri, ösen işçiler we ösen kollektiwleri öwmek konferensiýasy Shunde etrap zähmet modeli, ösen işçi we ösen kollektiw kom ...
jikme-jiklikleri gör
Zerurlyklaryňyz üçin dogry ofis oturgyjyny nädip saýlamaly: Gollanma

Zerurlyklaryňyz üçin dogry ofis oturgyjyny nädip saýlamaly: Gollanma

2024-06-01
Ofis oturgyjy üçin bazara gireniňizde, onlaýn ýa-da dükanlarda gezip görseňiz, köp sanly saýlaw bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz. Dogry birini saýlamak ergonomika, rahatlyk, stil we baha ýaly faktorlary göz öňünde tutýar. Şeýle giň toplum bilen ...
jikme-jiklikleri gör
Häzirki zaman mebellerinde Ergonomiki ofis oturgyçlarynyň ýokarlanmagy

Häzirki zaman mebellerinde Ergonomiki ofis oturgyçlarynyň ýokarlanmagy

2024-05-31
Häzirki döwürdäki iş ýerlerinde ergonomiki ofis oturgyçlary aýrylmaz boldy. Ergonomic oturgyç öndürijisi ýaly innowasiýa öndürijileri tarapyndan döredilen bu oturgyçlar, ulanyjylaryň rahatlygyny we saglygyny ileri tutýar.
jikme-jiklikleri gör
Iş ýeriňiz üçin ajaýyp ofis oturgyjyny saýlamak üçin iň soňky gollanma

Iş ýeriňiz üçin ajaýyp ofis oturgyjyny saýlamak üçin iň soňky gollanma

2024-05-29
Häzirki döwürde çalt depginde ösýän dünýäde köpümiz işde, okuwda ýa-da dynç alyşda bolsun, köp oturýarys. Şuny göz öňünde tutup, diňe bir rahatlygy üpjün etmän, eýsem gowy duruş we artykmaçlygy goldaýan ýokary hilli ofis oturgyjyna maýa goýmak möhümdir ...
jikme-jiklikleri gör
“Dogry saklaň we täzelik ediň, arkaýynlyga çalyşyň” Goodtone ýuka üýtgeşmeleri we girew üýtgetme ýygnagyny geçirdi

“Dogry saklaň we täzelik ediň, arkaýynlyga çalyşyň” Goodtone ýuka üýtgeşmeleri we girew üýtgetme ýygnagyny geçirdi

2024-05-27
2024-nji ýylyň 22-nji maýynda ir sagat 8: 00-da Goodtone Lean Transformation and Change we Benchmarking Workshop Taslama Girew ýygnagyny geçirdi. Duşuşykda Goodtone bölüminiň baş müdiri we Önümçilik merkeziniň baş müdiriniň orunbasary Zhu Zhenggen bu belgini düşündirdi ...
jikme-jiklikleri gör